Säännöt

HABANERA ry:n voimassa olevat säännöt (päivitetty 1.6.2021) 


1§ - 11§

1§    NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Habanera ja kotipaikka Espoo.


2§    TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on tanssiharrastuksen edistäminen ja lisääminen hyvänä fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitäjänä aikuisille sekä nuorille ja lapsille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ohjattua tanssinopetusta, jäsenilleen koulutus- ja valmennustoimintaa, tanssiurheilukilpailuja, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, sekä muuta samantapaista toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja hyvinvointia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja varainkeräysten, arpajaisten, lahjoitusten ja huvitilaisuuksien avulla, harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, omistaa arvopapereita, kiinteätä- ja irtainta omaisuutta sekä hakee tarvittaessa avustusta kunnilta sekä muilta yhteisöiltä


3§    JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen tanssiharrastuksesta kiinnostunut henkilö ilmoittamalla halukkuutensa yhdistyksen hallitukselle. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunnia- ja varsinaisella jäsenellä on oikeus käyttää äänivaltaansa yhdistyksen kokouksissa, ja hän edustaa yhtä (1) ääntä. Jäsen voi myöskin käyttää äänioikeuttaan antamalla valtakirjan.

Yhdistyksellä voi olla myöskin kunniajäseniä, jotka valitsee vuosikokous, ja he ovat vapaat yhdistyksen jäsenmaksuista.

Varsinaisilta jäseniltä sekä kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä ilman eri ilmoitusta jätettyään jäsenmaksunsa maksamatta yhden (1) toimintavuoden ajan.


4§    JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsen- tai harjoitusmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:

-    Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä

-    Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys

-    Kieltäytyminen dopingtestistä

-    Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

-    Dopingtestin manipulointi

-    Dopingaineiden hallussapito

-    Dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen

-    Dopingin edistäminen

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

-    Kilpailutuloksen mitätöinti

-    Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen

-    Urheilun toimintakielto

-    Kirjallinen varoitus

Yhdistyksen jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

* Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

-    Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

-    Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena

-    Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

* Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

-    Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

* Urheiluhuijaus

-    Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

-    Tuloksista etukäteen sopiminen

* Vedonlyönti

-    Vedonlyönti omasta kilpailusta

* Lahjonta

-    Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

* Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta tai sen lisäksi, Kansainvälinen lajiliitto voi päättää yhdistyksen jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Yhdistyksen jäsenen erottaa hallitus päätöksellään jos hän toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen toimintaa (tai imagoa) tai muuten esiintyy sopimattomasti tai häiritsevästi tai on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhdeltä (1) vuodelta.

Jäsenelle on varattava tilaisuus ennen päätöksen tekemistä selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Silloin kun kyse ei ole lajiliiton määräämästä kurinpitotoimesta, jäsenellä on oikeus saattaa seuraamus yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi antamalla hallitukselle valituskirjelmä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut erotetun tietoon.


5§    HALLITUS

Yhdistyksen hallintoa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan tarvittavat muut toimihenkilöt.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus tulee kutsua koolle myöskin kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.


6§    YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin, tai hallituksen määräämät henkilöt, kaksi (2) yhdessä.


7§    YHDISTYKSEN TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajalle hallituksen allekirjoituksin varustettuna viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.


8§    YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on ilmoitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta toimittamalla kutsu jokaiselle jäsenelle sähköpostilla tai kirjeitse sekä ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kotisivuilla.


9§    YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi (2), jotka pidetään hallituksen määräämänä aikana, kevätkokous viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii hallitukselta. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus lukuun ottamatta kannatusjäseniä ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.


10§    KEVÄTKOKOUS JA SYYSKOKOUS

Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

-    käsitellään hallituksen antama vuosikertomus

-    käsitellään hallituksen antama tilikertomus ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto

-    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

-    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

-    päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksymisestä seuraavalle tilikaudelle

-    päätetään puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä hallituksen jäsenille ja muille toimihenkilöille maksettavista palkkioista

-    valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavalle kaudelle

-    päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä joka toinen vuosi

-    valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle joka toinen vuosi

-    valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle

-    valitaan tarvittavat toimikunnat

-    valitaan yhdistyksen edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäseninä yhdistys on

-    päätetään varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruudesta

-    päätetään tavasta, jolla yhdistyksen kokouskutsut on saatettava jäsenille

-    päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11§    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat kuten edellä on mainittu.